278-page_visie.jpg
Visie & kernwaarden

In 2018 is de kerkenraad gestart met het opstellen van een visie met daarin kernwaarden om richting te geven aan het werk in de gemeente. Op de gemeentevergadering van DV 21 maart 2019 zal hier uitleg en aandacht aan worden besteed om zo de samenwerking en aansluiting te bevorderen.

Visie en kernwaarden ‘Rehobothkerk’
Maart 2019 - Ermelo

Visie/Missie

Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een liefdevolle en bewogen gemeenschap zijn voor iedereen.

  • Door aandacht 
  • Door te leren
  • Door te leven uit de Bron Jezus Christus

Onze basis

Als Nederlandse Gereformeerde Kerk is onze basis: onze drie-ene God (Vader, Zoon en Geest), met Zijn Woord en daarmee komt Gods verbond in beeld. De kerk van Christus heeft door de eeuwen heen antwoord gegeven op Gods Woord met 6 prachtige Belijdenissen (Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea, Geloofsbelijdenis van Athanasius, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels).

Het bijzondere-specifieke van de Nederlandse Gereformeerde Kerk is: Bijbelgetrouwheid en de winst van de Vrijmaking, d.w.z. de rijkdom van de kinderdoop en Gods belofte, leren leven van Gods genade (Ef.2:9-10).

Dit specifieke moet niet een ‘eenzijdigheid’ worden. Daarom staan wij open voor Christus’ kerkvergaderend werk in andere kerken (met andere accenten), die staan op dezelfde basis hierboven genoemd.

Onze motivatie

Onze Heer Jezus Christus, Gods levende en laatste Woord (Joh.1 en Hebr.1-2), is de Bron van ons leven. Uit Christus stroomt levend water (Joh.4), zodat ook wij bronnen van levend water worden (Joh.7).

Tot een levende, liefdevolle en bewogen gemeenschap voor iedereen zonder veroordeling of afwijzing, want de Geest trekt als Gods wind-adem door ons leven. Nieuw leven voor alle generaties. Laten wij de Geest niet tegenwerken!

Wie ‘in Christus’ leeft, zoekt ook het heil van de ander (elkaar aanspreken, bemoedigen enz, zoals in het NT zo vaak het woord ‘elkaar’ genoemd wordt. Dan gaat het niet om onze ‘meningen’, maar om de veelkleurigheid van Gods gemeente en alle mensen als schepselen (Beelddragers van God).

Als burgers van Gods Koninkrijk vraagt Christus van ons een ‘dienende-diaconale houding’ (Joh.13 voetwassing). Levend vanuit de kracht van het gebed voor onszelf en de ander! Blijven bidden om vergeving en de Heilige Geest, met dankgebed in elke situatie!

Hoe verder

Onze kerk heet ‘Rehobothkerk’. ‘Rehoboth’ is de bron door Izaäk zo genoemd (Gen.26:22), omdat God toen ruimte gaf om vruchtbaar te leven en rust van vijanden. Laten wij elkaar (zeker in de gemeente) de ruimte geven, die de Heer ons geeft! Dit betekent bij alle verschillende actuele onderwerpen als seksualiteit, samenwonen, eredienst & liturgie, vrouw en het ambt, samen op weg met CGK en NGK en afhakende jongeren,  eerst terug naar de Bron, Jezus Christus en Zijn Woord.

Dat betekent dat we ruimte geven aan elkaar, om samen bij een open Bijbel en in gebed te zoeken en vinden wat God wil. Het gaat zo om de liefdevolle band met God en met elkaar, vanuit een bewogen en open houding voor zoveel ‘zoekenden en dwalenden’ in deze wereld.

In alles gaat het om de eer van God, de opbouw van de kerk van Christus en de eenheid van alle kerken op dezelfde basis (zie boven), in de breedte van Christus werk. Christus die Zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. (Zondag 21). Dan is er ruimte en komt iedereen tot zijn recht, met ieders inzet van de gaven door de Geest gegeven.

 

Kernwaarden

Algemene kernwaarden die voortkomen uit de visie zijn essentieel in het leiding geven, in het gemeentewerk én in het gemeente zijn.

Betrokken

We zijn betrokken bij  de gemeente, de gemeenteleden, de sociale omgeving en hebben met name oog voor de zwakkeren. Onze toewijding en betrokkenheid  komen terug in alles wat we doen. Door een proactieve houding weten we wat er speelt, leven we mee en kunnen we daar snel en adequaat op in spelen. We houden ons niet afzijdig, maar gaan de het geloofsgesprek aan. Betrokken ben je niet passief, maar actief en respectvol, met als voorbeeld de betrokkenheid van Jezus op de mensheid en de schepping.

Samen

We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We gaan verder dan het hebben van alleen een functionele relatie met onze omgeving. We geloven dat we elkaar als navolgers van Jezus aanvullen en nodig hebben.

Passie

We hebben passie en liefde vanuit ons geloof in Christus en stralen dat ook uit. Bij de Rehobothkerk krijg je energie van energieke mensen, je voelt de hartelijkheid van ´wees welkom´ en ´wat kan ik voor je betekenen’ en ‘wie kan ik voor je zijn?’  We zijn bevlogen en onze passie gaat verder/dieper dan gewoon opgewekt zijn; die passie is nooit dwingend, maar uitnodigend.

Ontwikkeling

We staan voor ontwikkeling. Voor beweging, groei en nieuwe ervaringen. Want stilstaan is geen optie. Voor niemand. We zijn hierin niet te voorzichtig, maar ook niet overambitieus. We dagen uit en willen groeien. We gaan er voor, met respect voor mogelijkheden en veranderende  omstandigheden.

Visie & kernwaarden

In 2018 is de kerkenraad gestart met het opstellen van een visie met daarin kernwaarden om richting te geven aan het werk in de gemeente. Op de gemeentevergadering van DV 21 maart 2019 zal hier uitleg en aandacht aan worden besteed om zo de samenwerking en aansluiting te bevorderen.

Visie en kernwaarden ‘Rehobothkerk’
Maart 2019 - Ermelo

Visie/Missie

Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een liefdevolle en bewogen gemeenschap zijn voor iedereen.

  • Door aandacht 
  • Door te leren
  • Door te leven uit de Bron Jezus Christus

Onze basis

Als Nederlandse Gereformeerde Kerk is onze basis: onze drie-ene God (Vader, Zoon en Geest), met Zijn Woord en daarmee komt Gods verbond in beeld. De kerk van Christus heeft door de eeuwen heen antwoord gegeven op Gods Woord met 6 prachtige Belijdenissen (Apostolische Geloofsbelijdenis, Geloofsbelijdenis van Nicea, Geloofsbelijdenis van Athanasius, Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels).

Het bijzondere-specifieke van de Nederlandse Gereformeerde Kerk is: Bijbelgetrouwheid en de winst van de Vrijmaking, d.w.z. de rijkdom van de kinderdoop en Gods belofte, leren leven van Gods genade (Ef.2:9-10).

Dit specifieke moet niet een ‘eenzijdigheid’ worden. Daarom staan wij open voor Christus’ kerkvergaderend werk in andere kerken (met andere accenten), die staan op dezelfde basis hierboven genoemd.

Onze motivatie

Onze Heer Jezus Christus, Gods levende en laatste Woord (Joh.1 en Hebr.1-2), is de Bron van ons leven. Uit Christus stroomt levend water (Joh.4), zodat ook wij bronnen van levend water worden (Joh.7).

Tot een levende, liefdevolle en bewogen gemeenschap voor iedereen zonder veroordeling of afwijzing, want de Geest trekt als Gods wind-adem door ons leven. Nieuw leven voor alle generaties. Laten wij de Geest niet tegenwerken!

Wie ‘in Christus’ leeft, zoekt ook het heil van de ander (elkaar aanspreken, bemoedigen enz, zoals in het NT zo vaak het woord ‘elkaar’ genoemd wordt. Dan gaat het niet om onze ‘meningen’, maar om de veelkleurigheid van Gods gemeente en alle mensen als schepselen (Beelddragers van God).

Als burgers van Gods Koninkrijk vraagt Christus van ons een ‘dienende-diaconale houding’ (Joh.13 voetwassing). Levend vanuit de kracht van het gebed voor onszelf en de ander! Blijven bidden om vergeving en de Heilige Geest, met dankgebed in elke situatie!

Hoe verder

Onze kerk heet ‘Rehobothkerk’. ‘Rehoboth’ is de bron door Izaäk zo genoemd (Gen.26:22), omdat God toen ruimte gaf om vruchtbaar te leven en rust van vijanden. Laten wij elkaar (zeker in de gemeente) de ruimte geven, die de Heer ons geeft! Dit betekent bij alle verschillende actuele onderwerpen als seksualiteit, samenwonen, eredienst & liturgie, vrouw en het ambt, samen op weg met CGK en NGK en afhakende jongeren,  eerst terug naar de Bron, Jezus Christus en Zijn Woord.

Dat betekent dat we ruimte geven aan elkaar, om samen bij een open Bijbel en in gebed te zoeken en vinden wat God wil. Het gaat zo om de liefdevolle band met God en met elkaar, vanuit een bewogen en open houding voor zoveel ‘zoekenden en dwalenden’ in deze wereld.

In alles gaat het om de eer van God, de opbouw van de kerk van Christus en de eenheid van alle kerken op dezelfde basis (zie boven), in de breedte van Christus werk. Christus die Zijn gemeente vergadert, beschermt en onderhoudt. (Zondag 21). Dan is er ruimte en komt iedereen tot zijn recht, met ieders inzet van de gaven door de Geest gegeven.

 

Kernwaarden

Algemene kernwaarden die voortkomen uit de visie zijn essentieel in het leiding geven, in het gemeentewerk én in het gemeente zijn.

Betrokken

We zijn betrokken bij  de gemeente, de gemeenteleden, de sociale omgeving en hebben met name oog voor de zwakkeren. Onze toewijding en betrokkenheid  komen terug in alles wat we doen. Door een proactieve houding weten we wat er speelt, leven we mee en kunnen we daar snel en adequaat op in spelen. We houden ons niet afzijdig, maar gaan de het geloofsgesprek aan. Betrokken ben je niet passief, maar actief en respectvol, met als voorbeeld de betrokkenheid van Jezus op de mensheid en de schepping.

Samen

We werken samen. We zijn open, geïnteresseerd en in verbinding met elkaar en de maatschappij. We gaan verder dan het hebben van alleen een functionele relatie met onze omgeving. We geloven dat we elkaar als navolgers van Jezus aanvullen en nodig hebben.

Passie

We hebben passie en liefde vanuit ons geloof in Christus en stralen dat ook uit. Bij de Rehobothkerk krijg je energie van energieke mensen, je voelt de hartelijkheid van ´wees welkom´ en ´wat kan ik voor je betekenen’ en ‘wie kan ik voor je zijn?’  We zijn bevlogen en onze passie gaat verder/dieper dan gewoon opgewekt zijn; die passie is nooit dwingend, maar uitnodigend.

Ontwikkeling

We staan voor ontwikkeling. Voor beweging, groei en nieuwe ervaringen. Want stilstaan is geen optie. Voor niemand. We zijn hierin niet te voorzichtig, maar ook niet overambitieus. We dagen uit en willen groeien. We gaan er voor, met respect voor mogelijkheden en veranderende  omstandigheden.